H.Doop tijdens de zondagse English Mass in de Utrechtse Kathedraal

De Utrechtse Sinte Catharinakerk blijft de metropolitane kathedraal.

De Catharinakerk zal niet worden onttrokken aan de eredienst en zal dus niet worden vervreemd. 

De aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal Eijk, heeft kennis genomen van de plannen van de samenwerkende parochies, waarbij op grond van een vitaliteitsonderzoek, en een meer omvattend gebouwenplan, was gekozen voor het vervreemden van de Catharinakerk.

Binnen het raam van de plannen van de parochies en gezien de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overwegingen was dit voornemen begrijpelijk, en ook goed doordacht. Dat neemt niet weg dat de aartsbisschop ook oog en oor heeft voor de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen. Daarbij heeft de aartsbisschop met name gekeken naar de bovenregionale betekenis van de Catharinakathedraal voor heel Nederland, als metropolitane zetel. De Catharinakerk blijft kathedraal.

JOOD, CHRISTEN, MOSLIM: KINDEREN VAN ABRAHAM!

“Joods-christelijk” stond er boven de column van AleidTruijns in de VK van 15 juli. Zij had in dezelfde krant het 5 pagina's grote artikel "Kruistocht tegen goddeloos links” gelezen. Haar conclusie daaruit was dat “joods-christelijk” een codewoord dreigt te worden voor "tegen de Islam”. Alsof joden en christenen aan de ene kant staan en de moslims aan de andere. Ik ben het daar hartgrondig mee eens. We moeten juist  zoeken naar woorden die laten uitkomen dat joden, christenen en moslims tot dezelfde familie behoren. Daarom wordt er nu nogal eens gesproken van:  ”Abrahamitische” godsdiensten, maar een andere woord is even goed. Als het maar de verbondenheid van de drie laat zien. 

Blijven we afstand scheppen dan gaan we in tegen wie en wat we zijn dankzij Jezus en Zijn Evangelie. Een paar citaten uit het beroemde conciliedocument NostraAetateuit 1963 maken dat duidelijk:  

“De “Kerk” ziet ook met waardering naar de moslims, die de ene God aanbidden, de levende en uit zichzelf bestaande, de barmhartige en almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen.... Hoewel ze Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch als profeet en zij eren zijn maagdelijke moeder Maria” (nr 3 En over de joden “verklaart" hetzelfde conciliedocument: "Niettemin blijven de joden volgens de apostel (Paulus) omwille van de aartsvaders steeds bijzonder dierbaar aan God, die geen berouw kent over zijn gaven noch over zijn roeping" (nr 4). 

Terecht wordt er gezegd dat wat eeuwenlang uit elkaar gegroeid is tijd nodig heeft om naar elkaar toe te groeien. Daarom zijn de katholieken vanwege hun eeuwenlange verleden en hun wereldwijd verspreid zijn de eerst aangewezenen om te bidden voor en te werken aan een wereld die zichtbaar maakt dat de Christus de weg vormt naar een wereldrijk waarin het Rijk van de Almachtige zichtbaar wordt. De moslims horen evenzeer bij ons als de joden. De kinderen van Abraham bewonen hetzelfde huis. Er is geen scheiding gemaakt worden tussen joden en christenen aan de ene kant en moslims aan de andere. Zij vormen één Abrahamitische familie.