Internationale dag van de vrede

De Internationale Dag van de Vrede of Wereld Vrede Dag zijn jaarlijkse dagen waarop aandacht voor vrede gevraagd wordt. Natuurlijk moet iedere dag een dag van de vrede zijn, maar het is jammer dat de viering van dé dag van de vrede zo verbrokkeld is. Dat komt de bekendheid én de publiciteit niet ten goede.

De oudste papieren heeft de katholieke kerk. Sinds 1 januari 1967 viert zij deze dag. De bisschop van Rome, de paus, maakt meestal in november voorafgaand het thema bekend in een speciale boodschap. De in veel landen aanwezige Internationale katholieke Vredesbeweging Pax Christi sluit zich daar bij aan. In de paktijk is de nieuwjaarsdag niet overal zo geschikt gebleken. Daarom wordt b.v. in Engeland de wereldvredesdag gehouden op de tweede 'gewone" zondag door het jaar. Dus dit jaar op 14 januari. Er is veel voor te zeggen om dat ook in ons land te doen. Daarnaast blijft natuurlijk ook 21 september de VN Dag van de Vrede.

Op 21 september 1981 hebben de Verenigde naties het begin van hun jaarlijkse bijeenkomst  uitgeroepen tot Dag van de Vrede. Een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.

In Nederland heeft de vredesorganisatie PAX besloten de vredesweek te houden in de week waarop de Vredesdag van de Verenigde Naties plaats vindt. In overleg met de kerken en anderen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd door heel Nederland.

De volledige pauselijke vredesboodschap van 2018 vindt u HIER

Denken over het helse kwaad

Op mijn Facebookpagina schreef ik op 9 dec.2017 het volgende: 

Nog steeds verbaas ik me over het persbericht van de bisschoppen van gisteren (8 dec.). Ze vragen om een jaar lang met hen samen de rozenkrans te gaan bidden voor de vrede. Dat kan alleen maar goed zijn. Maar waarom daarbij die woorden uit de "legende van Fatima": behoed ons voor het vuur van de hel etc.? Op weg naar de Stille Omgang in Amsterdam hoor ik de laatste jaren die woorden ook. In sommige kerken wordt trouwens gebeden tot Michaël: drijf Satan en de andere boze geesten in de hel terug. Wat is dat toch voor bangmakerij? In mij en in de hele wereld zit een hoop kwaad. God is toch barmhartig? Hadden de bisschoppen en hun adviseurs (?) zich niet beter naar de devotie van Kevelaer kunnen richten waar Maria vereerd wordt als de Consolatrix afflictorum, de troosteres van de gekwetsten? 

NB: Jammer trouwens dat de bisschoppen nog niet ingegaan zijn op het verzoek van de paus om een zondag (en een nacht!) helemaal te wijden aan het Woord van God, de onuitputtelijke rijkdom die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk. (Brief Misericordia et Misera 20 nov.2016) 

Ter aanvulling:   

In 1916 verklaarde Duitsland aan Portugal de oorlog. Zo raakte de jonge staat betrokkeninde Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918. Het land had de kant van Engeland gekozen om de kolonies Angola en Mozambique tekunnenbehouden. Duitsland was de 'helse' vijand. Zo werd - denkik - dat zinnetjeinhetrozenkransgebed verstaan. Iets dergelijks speeldezich ook af inde Tweede Wereldoorlog. Duitsland was de helse vijand en daarom werd in alle kerkdiensten inons land gebeden dat de Satan in de hel terug gedreven moest worden. Na die oorlogwerd Rusland de vijand. Geleidelijk ging men in de jaren daarna anders denken en verdweenhetgebed. We beseffendatwezopolitiek nuniet meer kunnen bidden. Het kwaad moet de wereld uit. Dat is duidelijk. Er is geen vrede. Ook wij zijn persoonlijk door onze levensstijl en door de politieke en maatschappelijke keuzes die we maken verantwoordelijk voor het kwaad van de oorlog.

tekst persbericht NL bisschoppenconferentie

Religieuze leiders roepen op om de samenhorigheid van mensen van verschillende godsdiensten en culturen niet door terroristen te laten vernietigen.

Alle religies verwerpen terreurdaden en geweld, aldus een verklaring van religieuze leiders op initiatief van het Internationale Abdullah Bin Abdulaziz Centrum voor Interreligieuze en Interculturele Dialoog (KAICIID) in Wenen, waarin ook het Vaticaan en de orthodoxe Kerk vertegenwoordigd zijn. De verklaring werd onder meer ondertekend door mgr. Miguel Angel Ayuso Guixot, de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, en de Franse metropoliet Emmanuel, voor het oecumenische patriarchaat van Constantinopel.

De vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme verwerpen de recente terreuraanslagen, onder meer die in Manchester en Londen. Wij bidden voor de onschuldige slachtoffers van deze gruwelijke misdaden en dringen aan op de versterking van de sociale cohesie, die een kostbaar gemeenschappelijk goed is. Wij mogen dit niet laten vernietigen door terroristen en moeten blijven volharden in de dialoog met mensen van andere culturen en religies.

Bron: Zenit juni 2017

Het hele jaar door denken aan Vrede. Dat kan!

In het aartsbisdom staan Vredespalen in Utrecht, De Bilt, Schalkwijk, Arnhem, Zutphen, Steenwijk en.....?

Zet een Vredespaal in je woonplaats of en/of parochie!

Ieder jaar wordt op 21 september, het begin van de Assemblee van de Verenigde Naties, overal in de wereld de Internationale dag van de Vrede gevierd. In de week waarin die dag valt vieren de kerken in ons de Vredesweek samen met alle mensen van goede wil. Op veel plaatsen komt men ook bij een rondom de Vredespaal.
Het 'Peace-Pole-Project' is in 1955 in Japan gestart door de heer Masahisa Goi als een internationaal symbool van vrede. Hij besloot als reaktie op het werpen van de atoombommem in 1945 op Hiroshima en Nagasaki zijn leven te wijden aan de boodschap 'moge vrede heersen op aarde'.
Over de hele wereld staan meer dan 200.000 Vredespalen in 190 landen. Op alle Vredespalen staat de engelse tekst 'may peace prevail on earth'. De andere talen mogen zelf gekozen worden.
De Vredespaal wil laten zien dat wij als multiculturele samenleving vreedzaam samen willen leven. Er kunnen er niet genoeg opgericht worden. Er staan er trouwens meer dan je denkt: In het aartsbisdom Utrecht (Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel) b.v.in Utrecht, De Bilt, Schalkwijk, Valburg, Arnhem, Zutphen, Steenwijk. Ongetwijfeld staan er meer. Weet je er nog een laat het weten!!! via spirituaal@spineus.nl