Er is nogal rigoureus gesleuteld aan deze openingspagina. Ze was jarenlang een pagina, die verwees naar rubrieken op pagina's, die een archiefrol spelen. Nu wordt geprobeerd meer uw aandacht te vragen voor de actualiteit. Als kerk, als christen dus, kijken wij vanuit het Evangelie naar de wereld. We maken er ook deel van uit. Het is jammer dat we in onze verkondiging en in onze (geloofs) gesprekken niet veel aandacht besteden aan aan wat er in de wereld gebeurt. De bisschop van Rome, paus Franciscus, geeft een goed voorbeeld van hoe dat ook kan. Het is een aansporing voor velen om dat ook te doen. Hij besteedt veel aandacht aan het behoud van de schepping (klimaat) en de ontmoeting met de Islam. En legt daarbij voortdurend een relatie met de Bijbelse geschrijften.

 

We 'vieren' de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Oecumene blijft natuurlijk een hoofdkenmerk van het geheel, al moet er aan toegevoegd worden dat de Islam steeds meer in de belangstelling van de katholieke kerk komt. Zie de laatste twee encyclieken en b.v. de aanwezigheid van moslimleiders bij belangrijke pauselijke gebeurtenissen.  Daarmee wordt gevolg gegeven aan wat het Concilie in de dogmatische constitutie over de Kerk in nr 16 zegt: "Doch het heilsbesluit omvat ook degenen die de Schepper erkennen en onder hen op de eerste plaats de Islamieten, die verklaren aan het geloof van Abraham vast te houden en samen met ons de éne barmhartige God aanbidden, die op de jongste dag de mensen zal oordelen."  Met wat voor reden zouden wij deze mensen ons land uit willen zetten? De heer Wilders en zijn partij schrijven dat in het partijprogramma zetten! Ze weten blijkbaar niets van de Islam. De kerken in ons land besteden niet bijzonder veel aandacht aan het intensiveren van contacten én het leren kennen van elkaars geloof in de Ene God, Schepper van hemel en aarde. Natuurlijk zijn er onder de moslims goede en slechte. maar die zijn er ook onder christenen. We geloven met de moslims en de joden in dezelfde barmhartige God. Meer info HIER

AGENDA A.D.2021

JANUARI          

zo 17: Tweede zondag door het jaar. Dag van het Jodendom (dag voorafgaand aan de oecumeneweek van de kerken)

ma 18: Begin van de Internationale Bidweek om de Eenheid van de christenen "Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen".   

vr 22:  20.00u. Kathedraal: Avondgebed Sant'Egidio                                    

zo 24: Derde zondag door het jaar  

ma 25: Einde Bidweek. Bekering van de H.Paulus      

zo 31: Vierde zondag door het jaar 

In de Kathedraal wordt op werkdagen iedere avond Eucharistie gevierd om 19.00u. op ma in het Engels. In het weekend: za: 18.30u en zo: 10.30u en om 12.45u.in het Engels

In gebed de wereld rond. Voorbede van Wereldraad van Kerken en aanbevolen door Secretariaat van de Eenheid (Rome)

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

 NL- vertaling vind je hier

IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2020 - A.D.2021

Bron: Wereldraad van Kerken.
 
This week we pray for: 

PRAYER CYCLE

 17 - 23 January 2021
We pray for Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen

 Intercessions

We are thankful for:  the ancient cultures and religions that have been sustained in this area for millennia

  • those who continue to pursue peace in the midst of ethnic strife and terrorism
  • the faithfulness of Muslims in expressing their faith and working with others
  • Christians who practice their faith even when they are a small, often discriminated minority.

 We pray for: 

  • women and others in these countries who are deprived of basic freedoms and human dignity
  • those who misuse or exploit religious identity for extremist political ends
  • the wise use of the benefits of oil and other natural resources for the sake of all
  • the emergence of stable democratic societies based on the rule of law, social justice, and respect for religious and other freedoms.
 Thema Week van gebed om eenheid van de christenen 17 - 24 januari  2021: 

Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15, 5-9:

Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, die het materiaal hebben samengesteld, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid.  

Lees mee: Een lees - lijstje.

'BOEKENLIJST

KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK, De belevingswereld van een religieuze minderheid. 1570 - 1750. Nijmegen 2019

NIKSEN, De Dutch Art of Luieren. Olga Mcking Utrecht/Antwerpen 2020. 

WIJ GELOVEN. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.Kok, Utrecht 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het Getijdengebed (The Hours) in het Engels en andere talen.

In zeer veel talen is het Getijdengebed (in het Engels: The Hours) te bidden. Ik  gebruik daar als ik onderweg ben nogal eens mijn 'mobieltje' voor. Ik heb het afgekeken van collegae. Ik ben benieuwd of andere reizigers het ook daarvoor gebruiken. In ieder geval is het ook gemakkelijk in kerken en kloosters. Je hoeft dan geen Brevier meer bij je te hebben. De Nederlandse versie hebben we te danken aan de Tiltenberg, het opleidingsinstituut van het bisdom Haarlem - Amsterdam.  Vanzelfsprekend is het Getijdengebed naast het latijn ook in zeer veel andere talen beschikbaar. o.a.The Liturgy of the Hours, Stundengebet, Liturgia horarum, La Liturgie des heures (hvd)  

UIT HET STICHT....

Hebt u al kunnen bijdragen aan de Adventsactie? In de nu ene parochie Utrecht werd in de Advent een dringend beroep gedaan om bij te dragen aan een groot project in Nicaragua. Het gaat om ondersteuning van de plaatselijke bevolking om te komen tot een een duurzame voedselvoorziening voor hun gezinnen in een arme streek in Nicaragua.. De gezinnen worden getraind in duurzame landbouw, om zo voor meer én in ook in de komende jaren voor duurzaam voedsel te kunnen zorgen. Meer info Tot vandaag is de opbrengst € 158.000. Moet nog veel meer kunnen worden. Vanwege de pandemie konden maar weinig christenen de kerk bezoeken.

Byzantijnse vieringen: op zondag volgens de Byzantijnse ritus in de St.-Jan de Doperkerk in Hoograven. ) U kunt zich voor deelname aan de vieringen per mail opgeven via het secretariaat:wladimirskajautrecht@gmail.com of raadpleeg de website:                                    www.byzantijnsekapelutrecht.nl         .

Stad Utrecht is één parochie, toegewijd aan St.-Maarten. Op de eerste Adventszondag werd in alle parochie kerken de oprichting van de parochie St.-Maarten voor de hele stad Utrecht gemeld. Alleen LeidscheRijn en de Majellakerk blijven er buiten. Zo zijn 22 Utrechtse stadsparochies in de afgelopen decennia één parochie geworden. In de verschillende wijken blijven kerkelijke steunpunten behouden.

Stiltecentrum - Pax Christikapel. In januari wordt het centrum 'officiëel" geopend maar je kunt er nu al binnen lopen. Het is de moeite waard. Het is een echt kerstcadeau. Mooi en doelmatig. Ga zelf maar eens kijken. In principe is er nu al op di, wo en do om 12.45u een middagpauze-dienst. De kerken in Utrecht willen het werk van de zusters voortzetten, maar daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig.  

Dagelijks Getijdengebed in de St.-Dominicuskerk.Utrecht. Oog in Al.                            Lauden en Vespers, 08.30 uur en 18.30 uur.
Sinds het begin van de Advent worden in de kerk dagelijks lauden en vespers gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden: 08.00- 08.30 uur (zaterdag 08.30- 09.00 uur) en aan het einde van de dag de vespers: 18.30-19.00 uur. De opzet van lauden en vespers is klassiek: gebeden, psalmen, Bijbellezing en stilte. Hebt u belangstelling, mail dan naar: info@huisvandominicus.nl De tijden kunnen per week veranderen. Kijk voor de actuele tijden op www.huisvandominicus.nl  

Dit jaar -25 juli 2021 - is het 550 jaar geleden dat Thomas Hemerken van Kempen gestorven is. In Zwolle. Er wordt gevraagd om een paar stukjes/zinnen uit zijn meest bekende boek "De Navolging van Christus" te verzamelen. De Moderne Devotie blijft na vijf eeuwen nog heel wat mensen inspireren. Misschien ben jij of u er ook een van. Zijn er zinnen uit de Navolging die je dierbaar zijn en je niet loslaten, dan zou het fijn zijn wanneer anderen daar kennis mee kunnen maken. Vanzelfsprekend zonder daarbij namen te noemen. De auteur is immers al bekend! Volgend jaar wil men dan laten zien welke teksten ons nu inspireren en die op een bijzondere manier vormgeven. Heb je een bijzondere aandacht voor een bepaalde tekst, wil die dan delen met anderen.                  E-mail: htmvandoorn@spineus.nl 

EN DAN NOG DIT.........

Sint Maarten, patroon van de stad Utrecht. Een ruiterbeeld van Sint Maarten staat op de Oude Gracht bij de voormalige Martinuskerk. Het is niet de meest geschikte plaats voor dit beeld. Het beeld wil teken van dank zijn van de utrechtse bevolking dat de stad gedurende de Tweede Wereldoolog gespaard is. Het beeld staat niet op de meest geschikte plaats. Dat dachten sommigen ook toen in de tachtiger jaren de kerk gesloten werd. Men wilde het beeld op het Ledig Erf een plaats geven. Plebaan Jan Niënhaus, de latere hulpbisschop, was daar ook voor. Het is maar goed dat het er niet van gekomen is. Nu kun je het schitterende beeld rustig bewonderen aan het eind van de Oude Gracht. Het doet niet onder voor dat van St.-Willibrord op het Janskerkhof!

Zalig Kerstmis en Nieuwjaar

Dit jaar een wat 'ludieke' weergave van het Kerstverhaal. Vooraan liggend het door de bisschoppen beperkte vijftallige engelenkoor (inclusief dirigent), naast de kribbe een origineel olielampje, rechts St.-Jozef die in 2021 extra aandacht krijgt, gevolgd door twee knielende engelen, een met gevouwen handen in adoratie, de ander met de handen voor de ogen. De witte engel staande met mobieltje gereed om de Gloria-vredeswens door te geven van alzo hoge. Zijn vaste plaats is op het dak van de St.-Jan in Den Bosch aan de kant van de parade! Dan Maria kijkend naar haar Zoon. Links boven in het raamkozijn de bisschop van Rome - paus Franciscus - met wuivende hand! De moeite waard om de kerststal ook dit jaar 40 dagen te laten staan. De veertigste dag -  2 februari - herinnert aan de opdracht van Jezus in de tempel. Ook wel genoemd: Maria Lichtmis. (hvd)