Een goed Advents-idee? Lever je mobieltje in als je naar de kerk gaat.....!

Lees HIER meer.

Correctie!!!! Niet 21 maal, maar 221 maal kijken we iedere dag op het scherm van ons mobieltje. De tekst is gecorrigeerd.

Hier een bericht uit De Volkskrant

Terugblik op het Panorthodox Concilie.

Logo van het Panorthodox Concilie op Kreta (juni 2016)

Wist u dat het november nummer van het altijd weer lezenswaardige blad Pokrof een aantal zeer informatieve artikelen bevat over het Panorthodoxe Concilie dat dit jaar in juni op Kreta gehouden is. Van verschillende kanten wordt er verslag van gedaan. Zijne Emintentie Metropoliet Kallistos uit Oxford, lid van de delegatie van de Oecumenische Patriarch geeft zijn indrukken in een interview. Hij had zo zijn twijfels bij de voorbereiding, maar is bijzonder blij met het resultaat, dat perspectief biedt voor de toekomst. Ook de oud-katholieke aartsbisschop Joris Vercammen geeft als waarnemer zijn indrukken weer in een artikel. Prof.Herman Teule (KU van Leuven) schrijft over de voorbereiding, de thema's, en het representatief karakter. Het blad Pokrof besteedt aandacht aan "oosterse christenen, kerken en culturen". Dat bepaalt de veelzijdigheid van het blad, dat 5 keer per jaar verschijnt (jaargang 63!). Abonnementsprijs € 20,00 per jaar.  Meer info vindt u via www.oecumene.nl 

 Lees hier het Interview met aartsbisschop Kallistos (in het Engels)

Hetzelfde interview (in het Nederlands)

Oud en Jong oefenen het ONZE VADER! Het gebed des Heren.

Er zullen maar weinig Nederlands sprekende katholieke christenen in België en Nederland zijn die niet gehoord of gelezen hebben dat vanaf de Advent voor het eerst in deze beide landen in de eredienst eenzelfde tekst van het Onze Vader gebeden wordt. Het zal wel even wennen zijn, maar het zal me niet verbazen als met Kerstmis de nieuwe tekst al vertrouwd is. Het zit er trouwens dik in dat er nog een keer een verandering komt, ook al gaat nu de meerderheid van de christenen de nieuwe vertaling gebruiken. Nu gaan we van twee vertalingen naar één. Moeilijker wordt het als de verschillende protestantse, orthodoxe en oud-katholieke vertalingen samen met de nieuwe katholieke vertaling tot eenheid gebracht moeten worden. Toch wordt hopelijk die vrome wens eens vervuld. Er is nu een grote sprong voorwaarts gemaakt. Hier volgt de nieuwe tekst. In rood de wijzigingen! Even oefenen de komende dagen!

Onze Vader, die in de hemel zijt, - uw naam worde geheiligd, - uw rijk kome, - uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. - Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

 

Barmhartigheid...hét kenmerk van God (Erasmus)

De Heilige Deur van de St.-Pieterskerk in Rome wordt dicht gemetseld

"In al zijn daden is God onvergelijkelijk en onnavolgbaar, in zijn barmhartigheid overtreft Hij zichzelf. Er is geen kwaliteit die de Heilige Schrift in God méér verheerlijkt dan zijn barmhartigheid, die ze soms groot, soms overwelidigend noemt". Aldus de priester Desiderius Erasmus van Rotterdam in een preek van 29 juli 1524 voor de bisschop van Basel. Het heilig jaar van Barmhartigheid mag dan afgelopen zijn, de boodschap blijft!

“HOE WEET JE IN VREDESNAAM OF JE LEVEN VOLTOOID IS?”

(On)voltooid

In Nederland is er nu veel discussie over de versoepeling van de wetgeving rondom vrijwillige levensbeëindiging van voltooid leven. Een ethische discussie. bijvoorbeeld over het vaststellen van een leeftijdsgrens. Het woordje "voltooid" bungelde er maar zo'n beetje bij. Een gemiste kans voor de filosofie. Voor zelfreflectie. Hoe weetje in vredesnaam of je leven voltooid is? Hoe kunnen anderen het ooit beamen? is het niet eigen aan mensen dat ze zich, zelfs als ze de hoogste pieken  hebben bereikt en de kelk tot de bodem hebben leeggedronken, nooit volledig hebben gerealiseerd? Dat er altijd fouten. nalatigheden en gemiste kansen overblijven en nieuwe mogelijkheden, die tot nieuwe gevoelens, reacties. talenten en inzichten kunnen leiden? lk ken hoogbejaarde mensen die in objectieve zin inderdaad met alles klaar zijn en zich in een wachtkamer bevinden, hopend dat ze snel "aan de beurt" zullen zijn . Maar ook in die wachtkamer kan zich nog van alles afspelen, al is het innerlijk. AI wordt het nooit een boek. Dat hoeft ook niet. Het mooie aan het schepsel mens is nu juist dat het, net als een kunstwerk, klaar kan lijken zonder werkelijk voorgoed voltooid te zijn. Pijnlijk. Ja. Raadselachtig ook. We hebben het ermee te doen en het is precies wat ons voor elkaar zo oneindig fascinerend kan maken. Geen taak of klus die met goed resultaat beëindigd is, geen eindexamen waarna een diploma volgt Geen lkea-bouwpakket met een handleiding en een zakje extra schroefjes. Dan nog eerder Franz Schuberts symfonie “Der Unvollendete”.

Désanne van Brederode, in het Belgische Weekblad Tertio van 2 nov.2016

 VRAAGTEKEN (1) Een "voltooid" leven? Wie kan zeggen dat er in het leven niet dingen zijn die je zo maar overkomen? Een geluk of een ongeluk. De kunst is dan om er mee te leren leven. Dat is natuurlijk ook zo als je oud mag worden. Je probeert er het beste van te maken. Eigenlijk doe je dat trouwens ook als je jong bent. Om dat te zeggen hoef je toch niet christen te zijn en/of conservatief? Mensen die spreken over een "voltooid" leven lijken eerder eng en bang. Is het niet beter om in plaats van "voltooid" leven te blijven spreken van "lijden'" aan het leven?

 Engelse bisschoppen lanceren website over waardig sterven

De katholieke Kerk van Engeland en Wales lanceerde begin deze maand een website over waardig sterven. The artofdyingwell.org bundelt verhalen en getuigenissen over de soms pijnlijke, soms bijzondere waardige manier van omgaan met sterven en de dood.

De inhoud van de website werd uitgewerkt door een interdiocesane werkgroep, in samenwerking met ethici, beroepsmensen uit de sector van de palliatieve verzorging, aalmoezeniers en geschiedkundigen.

2017. Spiritualiteit. Hervormen en Vernieuwen! Voor het eerst oecumenische viering van een eeuwfeest!

Op verschillende plaatsen in ons land worden al plannen gemaakt om het begin van de Reformatie in de Kerk van het westen (begonnen in 1517) gezamenlijk te herdenken en te vieren. Het lijkt soms wel dat men het komend jaar tot een vernieuwende doorstart van de Kerk wil komen. Lokaal gebeurt dat bijna overal gezamenlijk met de protestantse en katholieke kerkgemeenschappen, en andere. Er is in 2013 (nu in 11 talen!) een boekje gereed gekomen, getiteld "From Conflict to Communion". Opvallend is dat je er kunt lezen dat deze herdenking nu anders zal zijn dan in alle voorgaande eeuwfeesten (!) De kerken staan in de 21e eeuw voor dezelfde, grote uitdagingen staan als in de 16de eeuw.Voor gezamenlijke vieringen en herdenkingen hebben beide kerken  ook een Orde van dienst samengesteld. Zowel de Lutherse Wereldfederatie als de pauselijke raad voor de bevordering van de eenheid nodigen protestantse en katholieken uit om overal en veelvuldig dit "common prayer te gebruiken in dit bijzondere herdenkingsjaar

Klik HIER voor de digitale versie van het Document "Van Conflict naar Gemeenschap" 

HIER vind je de in het Nederlands vertaalde tekst voor oecumenische Gebedsvieringen in het Herdenkingsjaar 2017.

En dan nog dit: IN GEBED DE WERELD ROND.

KERKELIJK JAAR A.D. 2017 (A-jaar)

Oecumenische Voorbede in Week 49: 04 – 10 december: Met de andere kerken bidden we deze week voor Liberia en Sierra Leone.

Laten we bidden dat in deze landen van West-Afrika gesticht om de vrije zwarte slaven uit Amerika weer een thuis te geven vrede en vrijheid, verdraagzaamheid en recht het winnen van de vele bloedige, binnenlandse twisten. Dat zij de onmisbare hulp uit het buitenland mogen ontvangen. Laat ons bidden.

Oecumenische Voorbede in Week 50: 11 – 17 december:  Met de andere kerken bidden we deze week voor Kaap Verdië, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau en Senegal.

Laten we bidden dat de geringe welvaart in deze landen zal toenemen, zodat het niet meer nodig is dat mensen elders een toekomst opbouwen. Dat de overgrote moslimmeerderheid zich vrij ontwikkelen kan en dat de vele christenen op Kaapverdië in deze regio getuigen kunnen van het Evangelie. Laat ons bidden.

Oecumenische Voorbede inWeek 51: 18 – 24 december:  Met de andere kerken bidden we deze week voor Benin, Ivoorkust en Togo.  Om vrede, eenheid en politieke en economische stabiliteit in de hele regio.

Voor de vele werkloze jongeren en de mensen in deze landen die in wanhopige armoede leven. We bidden dat democratische regeringen zich inspannen om betere leefomstandigheden te creëren. Laat ons bidden.

Oecumenische Voorbede in Week 52:  25 – 31 december: Met de andere kerken bidden we deze week voor Ghana en Nigeria

Laten we bidden dat de grote groep christenen in deze landen in staat is mee te werken aan de opbouw van deze in wezen zeer welvarende landen. Dat in het grote en dichtbevolkte Nigeria gezondheidszorg en onderwijs verbeterd gaan worden. Laat ons bidden.

INFORMATIE over IN GEBED DE WERELD ROND

 

WEG MET GRENZEN - DE WERELD ONS ALLER HUIS

WELKOM IN NEDERLAND

Iemand zei geschiedenis zoekt naar evenwicht.
De tellingen hebben ons overtuigd:
mensen en mogendheden in ongelijke mate. 
Nu lopen de cijfers langs de wegen van Europa 
vol speeksel, vol tranen, vol dringende verwachtingen. 
En waar zou jij op hopen als je verhaal, je land, 
je stad, je monument, je berg, je dorp, je eer, 
je school, je huis, je deken, je matras,
je nachtrust dagelijks aan stukken werd gerukt?
Geschiedenis vindt evenwicht, maar niet vanzelf.
En onze harten slaan de tijd, beng beng,
om het logeermatras te kloppen.

© Anne Vegter, 7 september 2015

Dichter des vaderlands