HOE DENKEN EN DOEN WE OVER SLAVERNIJ ALS KERK IN 2021?

 Ons geheugen even opfrissen: De Kerk is begonnen in een wereld waar slavernij een hoeksteen van de maatschappij was. Het keizerrijk Rome werd gebouwd en is behouden over de ruggen van slaven; de complete afschaffing van slavernij was in Rome ondenkbaar en onuitvoerbaar. Ondanks de maatschappelijke aanvaarding van slavernij maakte de Kerk geen onderscheid tussen slaven en vrije mensen in haar lidmaatschap. De gelijkwaardigheid van gelovigen in een klassen-gelaagde maatschappij was een van de aantrekkelijke eigenschappen die de Kerk had voor Romeinen.

Toen keizer Constantijn de Kerk in 313 eenmaal had gelegaliseerd, beïnvloedden haar leringen de Romeinse wetten en beleid. Er werden kerkelijke fondsen gebruikt door christenen om slaven te bevrijden, in het bijzonder krijgsgevangenen. Een voormalige slaaf is zelfs opgeklommen tot paus (Callistus I) in de vroege derde eeuw! Toch bleef slavernij bestaan in Europa, zelfs na de ineenstorting van de keizerlijke macht in de late vijfde eeuw, maar hoe meer de invloed van de Kerk toenam, hoe meer het instituut slavernij afnam, tot het volledig was uitgewist in het Christendom.

Helaas keerde slavernij terug in de Europese maatschappij in de vijftiende eeuw, met de verovering van de Canarische eilanden en de ontdekking van de Nieuwe Wereld. Maar van 1435 tot 1890 veroordeelde een opeenvolging aan pausen de slavenhandel en slavernij in niet mis te verstane bewoordingen. De eerste paus die dit deed was Eugenius IV (r. 1431-1447), die in zijn bul uit 1435 Sicut Dudum eiste dat christenen alle oorspronkelijke bewoners van de Canarische eilanden die tot slaaf gemaakt waren binnen vijftien dagen zouden bevrijden; wanneer dit werd nagelaten zou men een automatische excommunicatie oplopen. Zo verbood de Romeinse pontifex, vijfenzeventig jaar voor Columbus’ eerste reis, overduidelijk het tot slaaf maken van oorspronkelijke bewoners.

In drie fases naar bisschoppensynode 2023: !!! Vernieuwd synodaal proces !!!

LEES HIER MEER

****  "Aantal vluchtelingen in de wereld in tien jaar verdubbeld tot ruim 82 miljoen ".  Dat schreef DE VOLKSKRANT. Voor mij een aansporing om alle kerkgangers en predikanten, priesters, diakens, makers van voorbeden en andere deelnemers aan de Erediensten te wijzen op deze oproep van de Verenigde Naties gericht tot de welvarende landen. Gevraagd werd om tenminste 1 miljoen vluchtelingen op te nemen!  Ons land is een van de rijkste landen ter wereld. Wij dienen snel te reageren. Niet alleen door geld te geven, maar ook door persoonlijke inzet!  

****  "De meesten van ons willen wel vlees eten, maar liever geen dieren" Uit: TERTIO. 16 juni

****  "Keti Koti"wordt van ons allemaal. Kijk maar naar de evenementen die voor morgen - 1 juli - zijn georganiseerd. VK 30 juni. Lees V4... Ik heb mijn bedenkingen bij al die vieringen van  "nationale" gedenkdagen! 

Wekelijks een voorbede en info over een of land of een groep van landen. In verschillende talen. Ook sterk aanbevolen door Secretariaat van de Eenheid (Rome)

 Gebeden voor de komende weken

English: www.oicoumene.org   Nederlands: www.spinario.nl

Wanneer?Bidden we voor:
   
 Week 19: 11 Juli  - 17 Juli   Djibouti - Somalia
 Week 20: 18 juli  - 24 Juli

 Burundi - Democratic Republic of Congo and Rwanda

 Week 21: 25 Juli  - 31 Juli  Republic of Congo, Gabon, Sao Tome  and Principe

Eucharistie en Getijdengebed

Byzantijnse vieringen van de Goddelijke Liturgie:

Op zondag volgens de Byzantijnse ritus in de St.-Jan de Doperkerk in Hoograven.  U kunt zich voor deelname aan de vieringen per E-mail opgeven via het secretariaat:wladimirskajautrecht@gmail.com of raadpleeg de website:                                   www.byzantijnsekapelutrecht.nl   

Ook is er regelmatig een viering van de Goddelijke Liturgie volgens de Byzantijnse ritus in de St.-Aloysiuskerk. De viering. wordt verzorgd door de Oekrainische katholieke gemeenschap in en rond Utrecht. Omdat nog niet alles rond is zult u de definitieve afspraken over enige tijd in deze rubriek kunnen vinden.  

Vanwege het werk aan de vernieuwing van de geluidsinstallatie in de kathedraal, zal op komende di, wo en do de Eucharistie om 19.00u in de Vredeskapel gevierd worden. Zoals u hopelijk allemaal al weet wordt op zaterdag voortaan de Eucharistie in de vooravond van de zondag om 19.00u gevierd worden. In de kathedraal. Dus niet meer om 18.30u 

Avondgebed Sant Egidio                                                                                                       Vrijdag 16 juli.20.00u in de kathedraal. Het is fijn als je je komst meldt. Dit is de laatste bijeenkomst voor de vakantie-periode!

Dagelijks Getijdengebed in de St.-Dominicuskerk.Utrecht. Oog in Al.                            Lauden en Vespers, 08.30 uur en 18.30 uur. Aan het begin van de dag de lauden ("Morgen-lof"): 08.00- 08.30 uur (zaterdag 08.30- 09.00 uur) en aan het einde van de dag de vespers ("Avondlof"): 18.30-19.00 uur. De opzet van lauden en vespers is klassiek: gebeden, psalmen, Bijbellezing en stilte. Hebt u belangstelling, mail dan naar: info@huisvandominicus.nl De tijden kunnen per week veranderen. Kijk voor de actuele tijden op www.huisvandominicus.nl  

Stiltecentrum  (Hoog Catharijne (v/h  Pax Christikapel) . Ga zelf  eens kijken en bidden. In principe is er nu al op ma, di, wo en do om 12.45u een middagpauze-dienst. Raadpleeg de website! 

 

WAT IK AAN HET LEZEN BEN.....

DE WEG NAAR HET LICHT, J.M.A.Biesheuvel, Amsterdam 1977 

BRIEVEN 1484 - 1536. Desiderius Erasmus, Amsterdam 2017 

DIALOOG MET NOVICEN. Thomas Kempis. vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Utrecht 2018 

ERASM.US, DWARSDENKER. EEN BIOGRAFIE. Sandra Langereis. Amsterdam 2021 

WAT JE ZEGT GAAT VANZELF. 67 opgewekte taalverhalen. Liesbeth Koenen                   Uitgeverij De Kring 2020

MEER "BOEKENWIJSHEID" VIND JE HIER  

Het zijn boeken die ik gelezen heb. Af en toe schrijf ik er iets over.  

Lukas 6,31 Ionica Smeets in VK Column: : "Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen"

 

"Je mag in Nederland gelukkig ook grappen maken over God, het geloof en wat je maar wilt. Maar als het gaat om de in je omgeving,  mensen met wie je werkt, mensen die je aardig vindt, waarom zou je dan niet een beetje je bes doen om rekening te houden met hn gevoelens?" (Ionica Smeets in  VK (Column)

"Wilt u 'God' werd er gezegd, toets dan 'een"                                                                                Wilt u 'God' niet, toets dan 'niet'                                                                                                       Ik toetste 'een'                                                                                                   

en dezelfde gevleugelde vrouw zei er is nog                                                                              ' èèn wachtende voor u en die ene bent u (Rutger Kopland) 

"Ïk heb net zoveel aanleg voor God als een lamme voor de marathon"                                             zegt de Utrechtse dichter Ingmar Heytze, in de NRC, en ook:                                                          "Ben ik onderweg naar een geloof? Ik denk het niet. Maar een zekere spirituele vonk is er wel, dat kind van vijf op de dorpel in de zon, tussen de bloemen in de tuin  en je even verbonden voelt van zijn ouders. De meeste mensen hebben een bepaald gevoel voor het hogere in de natuur. Ik hou van de man die zei dat als je kijkt naar de natuur en je even verbonden voelt met alles wat leeft, je eigenlijk kijkt naar God die zich heeft verstopt - maar verder kom ik niet. (NRC 19 juni 2021)

"Had God het maar bij bloemen gelaten!"                                        :                                                Nieuwe boek van Toon Tellegen::  "God onder de mensen",   NRC schrijft op 18 juni 2021 onder de kop "Had God hjet maar bij bloemen gelaten" Tellegen schetst een chagrijnige, nodeloos gewelddadige God. Maar religie verwerpt hij niet. Integendeel. Het artikel (van Shira Keller) eindigt zo "Keer op keer wordt hier gepoogd een God te construeren die wreedheden begaat, en toch goed is. Opdat de gelovige, ondanks alles, in  Hem kan blijven geloven.

OVER GOD GESCHREVEN EN GESPROKEN!                                                                    Wanneer ik in boek of artikel lees over God, kerk, Jezus Christus, bijbel, geloof, en religie, dan maak ik daar een aantekening of een verwijzing van in een dik schrift. Het lijkt wel of het aantal ervan de laatste tijd aan het toenemen is. De oorzaak zou ik niet direkt weten. Al sluit ik niet uit dat er bij meerdere lezeressen een gemis gevoeld wordt. Misschien kan het hier doorgeven van citaten of verwijzingen nuttig zijn! Ik beperk me in www.spinario.nl  Voor mij een reden om eens door te nemen of dat zinvol is.

"Het geloof moet gezien worden als een protest tegen een wereld zoals die is, in naam van de wereld zoals die nog niet is maar zou moeten zijn" Hans Küng  1928 - 2021 Duits Theoloog